Osaamisen tunnistaminen, Work & Study

Voit edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (hyväksiluku ja näytöt eli AHOT) tai
  • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).

Tutustu koulutusohjelmasi tavoitteisiin ja opintojaksokuvauksiin ja vertaa tutkinnon osaamistavoitteita omaan osaamiseesi.

Hyväksiluku

Voit korvata tutkinnon pakollisia opintoja aiemmilla korkeakouluopinnoilla tai aiempia korkeakouluopintojasi voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.

Toimi näin: Toimita opinto-ohjaajallesi opintosuoritusote opinnoista, joiden perusteella haet hyväksilukua. Tämä kannattaa tehdä heti opintojen alkaessa tai viimeistään ohjaajan kanssa käytävän hops-keskustelun yhteydessä, mutta voit hakea hyväksilukua myös myöhemmin opintojen aikana. Opinto-ohjaaja hyväksyy ja kirjaa sovitut hyväksiluvut opintorekisteriin.

Näyttö

Mitä jos osaan jo? Jos olet hankkinut tutkintotavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön, harrastuksen tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, voit osoittaa osaamisesi näytöillä. Näyttötapoja ovat esimerkiksi esitys, raportti, oppimispäiväkirja, portfolio, haastattelu, ryhmäkeskustelu, näyttökoe tai näiden yhdistelmä.

Toimi näin: Näytöt organisoidaan eri yksiköissä ja koulutusohjelmissa eri tavoin, joten tutustu koulutusohjelmasi ohjeisiin ja neuvottele tarvittaessa opinto-ohjaajasi kanssa hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Haluatko edistää opintojasi työssä oppien?

Voit tehdä sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja työssä oppien, jos työtehtäväsi tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Opinnollistaminen (Work & Study) tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla paitsi palkkatyötä myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa.

Toimi näin: Työn opinnollistamisen prosessi käynnistyy opinnollistamisen suunnitelman laatimisella Work and Study suunnitelma_Haaga-Helia yhteinen.docx Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi tai suoraan opintokokonaisuuden vastuuopettajaan koulutusyksikkösi ohjeen mukaisesti. Laadi yhdessä ohjaajan/opettajan kanssa suunnitelma, jossa sovitte opinnollistamisen sisällöstä, aikataulusta, näyttötavoista ja teoriapohjasta. Sovi prosessin arvioinnista tai palautekeskustelusta työpaikan yhteyshenkilön kanssa; jos työskentelet omassa yrityksessä, palautteen antaja voi olla esim. asiakas tai muu yhteistyökumppani. Raportoi, dokumentoi ja esitä työssä oppimaasi ohjaajan/opettajan kanssa sovitulla tavalla. Näyttö arvioidaan asteikolla 1–5.